Höga krav på förändring och förnyelse


Våra kunder arbetar vanligen på en marknad med hög utvecklingsgrad vilket ställer höga krav på professionellt ledarskap och affärsmässighet, samt att man måste ha en positiv inställning till ständig förändring och förnyelse.


Effektiva träningsprogram


Målstyrds konsulter har under många år genomfört målstyrda träningsprogram när det gäller utveckling av flertalet funktioner i en B2B & B2D organisation. Målgrupperna är ledningsgrupper, ledare, KAM, affärsmän, konsulter, innesäljare och kundtjänstpersonal. Ledarskap och affärsmässighet är "färskvara" och behöver ständigt och kontinuerligt utvecklas genom ledarutveckling och säljträning. Våra behovsrelaterade program innehåller allt från ledar- och Affärsmannaskap till livsstil och kommunikation. Sammantaget så "accelererar vi Dina affärsresultat".

Affärsmässig utveckling


En utmaning i organisationen är att hålla samtliga medarbetare på en hög affärsmässig nivå. Vanligen saknas både tid och engagemang hos chefer och medarbetare att anta denna utmaning. Vi ser säljutbildning och ledarutveckling som ett "hantverk". Självklart finns det ett antal mjuka faktorer som påverkar resultatet för gruppen och individen, men vanligen handlar det om att utveckla attityden/beteendet och göra "rätt saker rätt".


Förstudie/analys


Våra uppdrag handlar många gånger om att identifiera behov av utveckling och de framgångsfaktorer som finns hos den grupp eller individ som ska utvecklas. Vi är också med i målformuleringen av insatsen och tar fram de verktyg och metoder som behövs för att uppnå satta mål. Självklart innehåller våra program både mätsystem, återkoppling och kvalitetssäkring av genomförda insatser.